ΑρχικήΕπικοινωνίαΧάρτηςΣύνδεσμοι

 
Forum

COGITA - Δελτίο τύπου


Οργανισμοί από 13 περιφέρειες της Ευρώπης συναντήθηκαν στην πόλη Krems της Κάτω Αυστρίας για την έναρξη του Ευρωπαϊκού έργου COGITA που αφορά στην πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των περιφερειών.

Το COGITA είναι ένα νέο διαπεριφερειακό έργο στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από 13 περιφέρειες της Ευρώπης με συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ. Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το νέο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων σχετικά με τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στην κοινωνία (CΟΜ (2011) 681). Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί τμήμα της συζήτησης που διεξάγεται σχετικά με το ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία, τις προκλήσεις του κοινωνικού κράτους, τη διακυβέρνηση και την οικονομική ανάπτυξη.

Αν και ο επίσημος ορισμός της ΕΚΕ υπογραμμίζει την ολοκληρωμένη θεώρηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συχνά η δημόσια πολιτική σε θέματα ΕΚΕ διαχωρίζει την ΕΚΕ σε ασύνδετα τμήματα με ανεξάρτητη και ασυντόνιστη διαχείριση, η οποία πολλές φορές οδηγεί σε επικαλύψεις και αναποτελεσματικότητες.

Στόχος του έργου COGITA είναι ο προσδιορισμός και η εφαρμογή εργαλείων που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από δημόσιους οργανισμούς και φορείς για την προώθηση συνδυασμένων υποστηρικτικών δράσεων κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης από τις ΜμΕ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΚΕ από το έργο COGITA περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες: ανάπτυξη της αντίληψης και των δυνατοτήτων των ΜμΕ σε θέματα ΕΚΕ, ΕΚΕ και δημόσιες προμήθειες, κριτήρια ΕΚΕ για την χρηματοδότηση ΜμΕ, ανάπτυξη διεπιχειρησιακών συνεργασιών ΜμΕ σε θέματα ΕΚΕ και εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ σε εφοδιαστικές αλυσίδες που συμμετέχουν ΜμΕ καθώς και επικοινωνία και προβολή της ταυτότητας ΕΚΕ των ΜμΕ.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου COGITA πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2012 στην πόλη Krems της κάτω Αυστρίας (Lower Austria) όπου συζητήθηκαν οι προσεγγίσεις, τα ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες των συμμετεχόντων οργανισμών και τέθηκαν οι βάσεις για την εποικοδομητική συνεργασία τους στον τομέα της ΕΚΕ.

Το έργο COGITA θα συνδυάσει την διαπεριφερειακή ανταλλαγή καλών πρακτικών ΕΚΕ με τη συμμετοχή των  τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) σε κάθε περιφέρεια για να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου ευθυγραμμίζονται με τις τοπικές προτεραιότητες. Το έργο θα υποστηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη με εργαλεία που προωθούν την ΕΚΕ ως μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις ΜμΕ. Το έργο COGITA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC.

Η συμμετοχή των τοπικών φορέων και ενδιαφερομένων μερών σε κάθε περιφέρεια θα εξασφαλιστεί από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του έργου με τη δημιουργία Περιφερειακών Επιτροπών ώστε το έργο να ευθυγραμμίζεται με τις τοπικές προτεραιότητες. Επιπλέον, οι Περιφερειακές Επιτροπές του έργου θα αποτελούν το κανάλι επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στις αντίστοιχες περιφέρειες. Το έργο προσκαλεί τοπικούς φορείς να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στις περιφερειακές επιτροπές και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια ενημέρωσης των ΜμΕ για την αξία της ΕΚΕ στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, στη δυνατότητα της ενσωμάτωσης πρακτικών και εργαλείων ΕΚΕ στη στρατηγική, τις διαδικασίες και τα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται από τις ΜμΕ.

Ταυτότητα του έργου COGITA - Corporate Social and Environmental Responsibility through public policy:

Συντονιστής:
CISE - Centre for Innovation and Economic Development – Agency of Forlì-Cesena Chamber of Commerce

Σύνδεσμος επικοινωνίας:
Giulia Bubbolini
gbubbolini@ciseonweb.it
+39 054338224
www.ciseonweb.it

Διάρκεια Έργου:
01/2012 – 12/2014

Συνολικός Προϋπολογισμός:
€2.547.790,71

Συμμετοχή ΕΤΠΑ (ERDF):
€1.973.144,09

Συμμετέχοντες εταίροι:

 • CISE - Centre for Innovation and Economic Development – Agency of Forlì-Cesena Chamber of Commerce (IT)
 • Lower Austrian Government, Dept. Economic Affairs, Tourism, Technology (AT)
 • Bretagne Development Innovation (FR)
 • Cyprus University of Technology (CY)
 • Entreprise Flanders (BE)
 • Birmingham City Council (UK)
 • Athens University of Economics and Business –Research Centre/ Business Communication Laboratory (EL).
 • Green Network (DK)
 • Local Development Agency Ltd. Gliwice (PL)
 • Agency for the Support of Regional Development Košice (SK)
 • Kaunas University of Technology (LT)
 • Eindhoven City Council (NL)
 • General Council of the Catalan Chambers of Commerce (ES)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ελληνική συμμετοχή μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ελένη Αποσπόρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ο.Π.Α., apospori@aueb.gr